top of page

Darowizna

Darowizny prosimy wpłacać przelewem na konto.

 

Dane do przelewu:
Fundacja Ocalić rodzinę z Niepokalaną
Bank Millenium
Numer rachunku: 82 1160 2202 0000 0005 7224 9955

Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"

Serdeczne Bóg Zapłać!

obraz2_edited.jpg

Regulamin przekazywania darowizn

§1

Postanowienia wstępne

 1. „Regulamin”- niniejszy dokument określający zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn za pośrednictwem strony [...], dalej jako „Strona” na rzecz Fundacji […] z siedzibą w [...], wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Poznań – [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [...], NIP: [...], REGON: [...] dalej jako „Fundacja” oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Darczyńcą” w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca ze Strony w celu przekazania darowizny (zgodnie z art. 888 Kodeksu Cywilnego) na cele statutowe Fundacji.
 3. Wpłat darowizn dokonuje się za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (krajowego)
 4. Wpłaty darowizn zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
 5. Rozprowadzane przez Fundację materiały są bezpłatne, a dobrowolna ofiara na rzecz działalności statutowej pozwoli na pokrycie kosztów ich produkcji i dystrybucji oraz na rozwój innych dzieł Fundacji.
 6. Korzystając ze Strony, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
§2

Warunki korzystania ze Strony i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Darczyńców z usług dostępnych na Stronie niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych i akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Darczyńcę.
 3. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: 1. umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania funkcjonalności Strony, 2. dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Darczyńcę konta w serwisie Operatora. 3. Zawarcie umowy jest dobrowolne 4. Fundacja za pośrednictwem Strony i na podstawie Regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Operatora– przekazanie darowizny na rzecz Fundacji . 5. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Operatorów.
 5. Fundacja informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Darczyńcy. Jednocześnie Fundacja informuje, że podjęła wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
§3

Zasady przekazywania darowizn na Stronie.

 1. Darowizna może być dokonana w sposób tradycyjny przelewem bankowym, na poniższe numery rachunków bankowych, w tytule należy wskazać „Darowizna na cele statutowe”: ◦ przelew w PLN: 82 1160 2202 0000 0005 7224 9955
 2. Darowizna może być dokonana w sposób tradycyjny przelewem bankowym zagranicznym (SWIFT (BIC): PPABPLPKXXX), na poniższe numery rachunków bankowych, w tytule należy wskazać „Darowizna na cele statutowe”: ◦ numer konta PLN: PL 82 1160 2202 0000 0005 7224 9955
§4

Obowiązki Fundacji jako instytucji obowiązanej

 1. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja jest instytucją obowiązaną na podstawie przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (,,Wymogi AML”) i przy spełnieniu warunków określonych w Wymogach AML może być zobowiązana (jak również operator płatności może być zobowiązany) przeprowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności i może w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać jej dokonanie w zależności od zakwalifikowania Darczyńcy do danej grupy ryzyka.
 2. W szczególności w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z Wymogów AML, Fundacja może być zobowiązana wobec niektórych Darczyńców do zastosowania i dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w szczególności: identyfikację Darczyńcy oraz weryfikację jego tożsamości, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym w szczególności badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, a w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, przekazywania informacji o transakcjach objętych ustawowym obowiązkiem przekazania informacji do właściwego organu informacji finansowej lub składania zawiadomień o transakcjach podejrzanych do właściwych organów.
 3. Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja w sytuacjach wynikających z Wymogów AML, ma prawo i obowiązek wynikający z tych Wymogów AML przechowywać oraz przekazywać do właściwych organów wszelkie dane Darczyńcy oraz dokonywanych przez niego transakcji bez jego dodatkowej zgody oraz bez obowiązku poinformowania go o przekazaniu takich danych.
§5

Reklamacja

 1. Każdemu przysługuje możliwość złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Strony, a także z wykonaniem darowizny. Reklamację można zgłaszać na adres e-mail [...]
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja dotycząca obsługi płatności darowizny dokonywanej przez Operatora może być dokonywana względem Operatora zgodnie z procedurą określoną w regulaminie Operatora.
§6

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest: Fundacja [...] z siedzibą w [...] , KRS: [...] , e-mail:[...] . Jako Administrator przetwarzany dane Darczyńcy w celu realizacji umowy darowizny (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO) oraz wypełnienie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (m.in. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości lub Wymogów AML) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Darczyńcy mają prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego(więcej na totatua.org zakładka Polityka Prywatności).   §7

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Regulamin oraz jego ewentualne zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie.
 3. Regulamin dostępny jest na Stronie w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Fundacji.

„Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.

Tb 23, 8A-9

bottom of page