top of page

FUNDACJA OCALIĆ RODZINĘ Z NIEPOKALANĄ

STATUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Fundacja nosi nazwę: „OCALIĆ RODZINĘ Z NIEPOKALANĄ” i jest zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora (zwanego dalej: „Fundatorem”) na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w akcie notarialnym Repetytorium 8161/2023 sporządzonym w dniu 13 maja 2023 roku przez notariusza Marcina Mierzwę, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 36 A lok. U11, 02-797 Warszawa.

 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (dalej odpowiednio: „Ustawa o Fundacjach”), z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu Fundacji.


§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych, Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Fundacja dla celów współpracy i kontaktów z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.


5 §

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, współpracować z innymi podmiotami, a także przystępować do spółek i fundacji.


§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.


§ 7
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.


CEL, ZASADY, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, której celem jest pomoc rodzinie rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny w duchu nauczania Kościoła katolickiego, w tym działalność na rzecz tak rozumianej rodziny na rzecz każdego z jej członków poprzez udzielanie pomocy i wsparcia duchowego, doradztwa i pomocy psychologicznej oraz psychoedukacji, szerzenia i promowania wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii poznawczej oraz klasycznej. Fundacja działa w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego i opiera się na wartościach chrześcijańskich.

 2. Nadrzędnym celem Fundacji jest pomoc duchowa, psychologiczna, pedagogiczna oraz psychoedukacja, szerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii klasycznej, poznawczej i egzystencjalnej.

 3. Ponadto celem Fundacji, w nawiązaniu do jej głównego celu, jest działalność w zakresie:

  • pomocy duchowej, psychologicznej, pedagogicznej oraz psychoedukacyjnej, szerzenia wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii klasycznej, poznawczej i egzystencjalnej udzielanej także przez doradców życia rodzinnego i mediatorów małżeńskich,

  • podejmowania inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie psychologii,

  • upowszechniania wiedzy z zakresu psychologii i religii ze szczególnym uwzględnieniem duchowości katolickiej,

  • poradnictwa indywidualnego i rodzinnego,

  • działalności naukowej, wspomagającej rozwój wspólnot katolickich,

  • promowania zasad zdrowego żywienia i naprotechnologii,

  • wspierania lokalnych i ogólnokrajowych akcji na rzecz rodziny,

  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  • działalności charytatywnej i wolontariatu oraz ich promocji i organizacji,

  • wsparcia w rozwoju duchowym opartym o wartości katolickie,

  • oferowania opieki duchowej, psychologicznej, pedagogicznej dzieciom, młodzieży, narzeczonym i małżonkom zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych,

  • stworzenia oraz prowadzenia domów rekolekcyjnych, jak i prowadzenia placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi,

  • organizowania dożywiania dzieci i młodzieży,

  • działalności mediacyjnej i porad prawnych dla poszkodowanych rodzin,

  • nawiązywania i utrzymywania kontaktów z organizacjami o podobnym profilu i charakterze na świecie,

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

  • upowszechnianie wiedzy psychologicznej,

  • uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych,

  • organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej,

  • prowadzenie akcji informacyjnych i profilaktycznych,

  • organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdawnictwa artykułów pierwszej potrzeby i innych zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  • organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i wykładów,

  • organizowanie staży zawodowych, praktyk, pracy sezonowej na terenie kraju i na terenie państw Unii Europejskiej,

  • prowadzenie ośrodków pomocy psychologicznej, pedagogicznej i duchowej,

  • stworzenie oraz prowadzenie domów rekolekcyjnych, jak i prowadzenie placówek oświatowych, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi,

  • prowadzenie uczelni wyższych i placówek naukowych,

  • prowadzenie ośrodków doskonalenia zawodowego i pedagogicznego,

  • prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych,

  • prowadzenie poradni psychologicznych, pedagogicznych i rodzinnych,

  • wsparcie w wychowaniu i przekazywaniu dzieciom i młodzieży wartości katolickich, organizowanie rekolekcji, seminariów, pielgrzymek w Polsce i za granicą, konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów i spotkań, w ramach realizowania celu pomocy duchowej, psychologicznej, pedagogicznej oraz psychoedukacyjnej, szerzenia wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii klasycznej, poznawczej i egzystencjalnej,

  • wspieranie i organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym, artystycznym, rozrywkowym i rekreacyjnym, w szczególności wystaw, konkursów, festiwali, koncertów,

  • pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży,

  • wydawanie broszur informacyjnych i publikacji na temat realizowanych programów,

  • wydawanie skryptów, książek, periodyków i innych druków oraz prowadzenie portali internetowych,

  • działalność mediacyjną i organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

  • współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do celów Fundacji w kraju i za granicą.


§ 9

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.


§ 10

Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa § 8 ust. 4 pkt 1), 2), 3), 4) 9), 14), 15), 16), 17) 19), 20), niniejszego statutu.


§ 11
 1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w § 8 ust. 4 pkt 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) 15), 18), niniejszego statutu.

 2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.


§ 12
 1. Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 2. Fundacja może być członkiem organizacji, zarówno rządowych jak i pozarządowych, krajowych i zagranicznych.

 3. Zarząd Fundacji może doprecyzować zasady i warunki realizacji celów statutowych poprzez ustanowienie regulaminów wewnętrznych Fundacji.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 13
 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w wymiarze służącym realizacji celów statutowych, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.

 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

  • PKD 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.

  • PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

  • PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

  • PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

  • PKD 58.11.Z – Wydawanie książek.

  • PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).

  • PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet.

  • PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

  • PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.

  • PKD 59.11.Z. – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

  • PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

  • PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

  • PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  • PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

  • PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych

 6. Jednostki organizacyjne wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadania środków własnych.

 7. Jednostki organizacyjne są jednostkami Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.

 8. Decyzję o ustanowieniu jednostki organizacyjnej oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

 9. Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 10. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z jej kierowaniem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

 11. Kierownik jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

 12. Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 13. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14
 1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski, na który składają się środki pieniężne w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych), przyznane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

 2. Majątek Fundacji poza funduszem założycielskim mogą stanowić środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

 3. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki majątkowe w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

 4. Fundacja może w toku działalności nabywać majątek i uzyskiwać dochody w drodze czynności prawnych i faktycznych, przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności:

  • darowizn, spadków, zapisów,

  • dotacji, subwencji oraz grantów pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych, instytucji państwowych i samorządowych,

  • dochodów ze zbiorek i imprez publicznych,

  • dochodów z majątku Fundacji,

  • wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

  • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 5. Dochody Fundacji pochodzące ze spadków, darowizn lub zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji jedynie z poszanowaniem woli testatorów lub darczyńców.

 6. W sprawach przyjęcia darowizn lub dziedziczenia wymagane przez właściwe przepisy prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w niniejszym statucie.


§ 15

Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.


§ 16
 1. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do uzyskania informacji od Zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.

 2. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub jej równowartość, podobnie jak osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), mogą ubiegać się o nadanie im tytułu „Sponsor Fundacji”.§ 17
 1. Fundacja nie przekazuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 2. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w szczególności na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.


§ 18

Fundacja nie wykorzystuje majątku organizacji na rzecz osób wchodzących w skład organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.


§ 19

Fundacja nie kupuje towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wchodzące w skład organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI

§ 20
 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Prowadząc rachunkowość i o ile będzie miało to zastosowanie Fundacja wyodrębni rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z następujących form działalności:

  • nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

  • odpłatnej działalności pożytku publicznego,

  • działalności gospodarczej.

 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


WŁADZE FUNDACJI

§ 21

Władzami Fundacji są: Fundator, Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Programowa Fundacji (jako organ wspierający, jeśli zostanie powołana).


FUNDATOR

§ 22

Do kompetencji Fundatora należy:

 • powołanie i odwoływanie członków Zarządu,

 • uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

 • reprezentowanie Fundacji w umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu,

 • zatwierdzanie uchwał Zarządu Fundacji w przedmiocie połączenia Fundacji z innymi podmiotami oraz w przedmiocie likwidacji Fundacji,

 • decyzja o przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji.


ZARZĄD FUNDACJI

§ 23
 1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.

 2. Zarząd składa się z członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

 3. Zarząd powołuje w uchwale Fundator na czas nieokreślony. Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu wyznacza Fundator.


§ 24
 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,

  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  • trwałej niezdolności do pełnienia funkcji, spowodowanej stanem zdrowia,

  • śmierci członka Zarządu,

  • odwołania w uchwale przez Fundatora.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 4. W sprawach personalnych dotyczących członka Zarządu, Zarząd podejmuje decyzję w drodze głosowania, w którym osoba zainteresowana nie bierze udziału.


§ 25
 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, ustala podział kompetencji pozostałych członków Zarządu oraz zasady ich współpracy, jest pracodawcą dla dyrektorów placówek i zakładów prowadzonych przez Fundację.

 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Fundacji w trybie zwykłym, przynajmniej raz na kwartał, powiadamiając wszystkich jego członków o terminie posiedzenia na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 3. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać nadzwyczajne posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu.

 4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony w formie pisemnej na ręce Prezesa Zarządu i zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

 5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Dopuszcza się podpisywanie uchwał Zarządu elektronicznie (profilem zaufanym lub certyfikowanym podpisem elektronicznym). Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 6. Wiceprezes zastępuje Prezesa Zarządu w przypadku:

  • otrzymania od Prezesa Zarządu okresowego, pisemnego pełnomocnictwa,

  • trwałej niezdolności Prezesa Zarządu do pełnienia funkcji,

  • zrzeczenia się funkcji przez Prezesa Zarządu.


§ 26
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, jej placówkami i zakładami w stosunku pracy, zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu bądź niezależnie od tej funkcji. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.

 2. W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator.


§ 27
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje działania we wszystkich jej sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

  • uchwalanie wieloletniego i rocznego programu działania Fundacji,

  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

  • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

  • tworzenie i znoszenie placówek i zakładów Fundacji,

  • powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w Fundacji i jednostkach organizacyjnych,

  • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, oraz pracowników zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej, z wyłączeniem ustalania zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,

  • decydowanie o gospodarce finansowej placówek i zakładów Fundacji, a zwłaszcza zatwierdzanie planów finansowych placówek i zakładów Fundacji oraz wyrażanie zgody na te wydatki i zobowiązania finansowe podejmowane przez dyrektorów placówek i zakładów, które nie zostały ujęte w planie finansowym danej jednostki organizacyjnej,

  • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany celów i statutu Fundacji oraz jej likwidacji.


SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 28
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga formy pisemnej.

 4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymaga uchwały Zarządu Fundacji.


RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 29
 1. Fundacja może powołać Radę Programową Fundacji (dalej zwaną Radą Programową) będącą fakultatywnym organem doradczym i opiniującym Fundacji w celu realizacji celów statutowych.

 2. Rada Programowa jest powoływana przez Zarząd Fundacji w formie uchwały.

 3. Rada Programowa liczy co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Fundacji.

 4. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

 5. Członkiem Rady Programowej nie może być pracownik Fundacji ani pracownik żadnej z jej placówek, ani zakładów.

 6. Do zadań Rady Programowej należy:

  • konsultowanie i opiniowanie spraw przekazanych Radzie Programowej przez Zarząd,

  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących działania Fundacji,

  • opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji.

 7. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb.

 8. Rada Programowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.


§ 30
 1. Fundator może być członkiem Rady.

 2. Fundator wchodzący w skład Rady Programowej nie może zostać z niej odwołany. Fundator wchodzi w skład Rady Programowej lub występuje z niej jedynie poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w dowolnym czasie.

 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

 4. W razie powołania członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej ulega zawieszeniu na czas pełnienia Funkcji w Zarządzie Fundacji.


ZMIANA STATUTU

§ 31
 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 2. Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.


POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 32
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Zakazuje się połączenia Fundacji z inną fundacją, jeśli w jego wyniku cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.

 3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.


LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.


§ 34

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.


§ 35
 1. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, do dyspozycji Fundatora.

 2. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek względów niemożliwe lub nieskuteczne okazało się przejście uprawnień Fundatora w trybie wskazanym § 36 ust. 1 niniejszego statutu, w razie śmierci Fundatora majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz instytucji lub organizacji, której cele i działania są zbliżone do celów Fundacji. Wyboru takiej instytucji lub organizacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy o Fundacjach.


PEŁNOMOCNIK FUNDATORA

§ 36
 1. W razie śmierci Fundatora bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, wszelkie uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują osobie wskazanej przez Fundatora (dalej: „Pełnomocnik Fundatora”) w testamencie lub pisemnym oświadczeniu. W przypadku wskazania przez Fundatora kilku osób, osoby te wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.

 2. Pełnomocnik Fundatora posiada wszelkie kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem dla Fundatora. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika Fundatora.


POSTANOWIENIA INNE

§ 37
 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

 2. Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

bottom of page